Dự án

Hệ thống băng chuyền tải kính vụn trong nhà máy xuất nhập khẩu.

- Băng tải cao su ngang dài 12met, từ miệng phểu chứa liệu qua sàn rung xuống băng tải cao su.

- Băng tải cao su tải liệu đên băng tải cấp liệu cao su --> Băng tải rửa kính.

Dự án Băng tải cao su tải kính đã đạt năng xuất 60 tấn/ ngày.